Komunálny odpad harmonogram zberu Separovaný odpad Partizánske Separovaný odpad Brodzany, Turčianky, krásno, Nedanovce Separovaný odpad Klátova Nová Ves, Veľký Klíž, Ježkova Ves Separovaný odpad Oslany, Čereňany, Horná Ves, Radobica Separovaný odpad Skačany, Veľké Kršteňany, Malé Kršteňany, Pažiť Separovaný odpad Veľké Uherce, Malé Uherce, Kolačno Žabokreky nad Nitrou, Livina, Nadlice, Livinské Opatovce

TSM Partizánske

Verejné korčuľovanie: Nedeľa – 17.12.2017 od 15.00-17.00 h

Technické služby mesta Partizánske

Technické služby mesta Partizánske

Nemocničná cesta 979/1, 958 03 Partizánske
Tel.: 038/749 32 96, 038/749 30 88
E-mail: tsm@tsmpartizanske.sk
Konateľ: Ing. Jozef Jarošinec

Technické služby mesta Partizánske boli ako spoločnosť s ručením obmedzeným založené zakladateľskou listinou na dobu neurčitú. Vznikli zápisom do obchodného registra 11.2.2000 a ich jediným spoločníkom je Mesto Partizánske.

Činnosť spoločnosti je orientovaná hlavne na výrobu tepla a teplej úžitkovej vody, zber a skládkovanie odpadu, údržbu a prevádzku miestnych komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev a osvetlenia, zimnú údržbu, prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu.

Predmetom podnikateľskej činnosti Technických služieb mesta Partizánske, spol s r.o. je tiež výroba, pestovanie a predaj kvetinových produktov, drevín a zeleniny, vykonávanie stavieb a poddodávok, pozemných a inžinierskych stavieb, údržba a oprava motorových vozidiel a mechanizmov, prenájom hmotného investičného majetku a nehnuteľnustí, maloobchod so zmiešaným tovarom v rozsahu voľnej živnosti, poskytovanie služieb verejného stravovania, vnútroštátna nákladná cestná doprava, vodoinštalatérstvo a kurenárstvo, čistenie kanalizačných systémov a ďalšie.Kúpalisko Dúha - cenník

Poruchy

Verejné osvetlenie

+421 38 749 3296
+421 918 905 100

Poruchy ÚK, TÚV

Dispečer mesto, Luhy

+421 915 749 085

Dispečer CTZ

+421 917 470 195