Služby


  Stavebné činnosti
  Verejné osvetlenie
 • - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
 • - prevádzka a údržba osvetlenia, elektroinštalácie
 • - prevádzka a údržba parkovísk
 • - prevádzka a údržba trhovísk
 • - prevázka a údržba verejných WC
 • - prenájom nehnuteľností
 • - údržba miestnych komunikácii
 • - montáž, oprava a údržba elektrických zariadení
 • - prípravné práce k realizácii stavby
 • - dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
   
  Záhradnícke služby
 • - výroba, pestovanie a predaj kvetinových produktov, vrátane drevín
 • - údržba a výsadba zelene
 • - výroba, pestovanie a predaj všetkých druhov zeleniny
 • - spiľovanie, opiľovanie stromov za pomoci mobilnej vysokozdvižnej plošiny s možnosťou
    odvozu dreva
   
  Tepelné hospodárstvo
 • - výroba tepla, rozvod tepla, predaj tepelnej energie, údržba zariadení tepelného hospodárstvo
 • - vodoinštalatérstvo a kurenárstvo
   
  Likvidácia odpadu
 • - nakladanie s odpadmi, zber, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu
 • - prevádzkovanie skládky na nie nebezpečné odpady v katastri obce Brodzany
 • - separovaný zber odpadu
 • - prevádzkovanie zberového dvora na ul. Pod Šípkom pre občanov mesta Partizánske
    (zber objemného, drobného stavebného a nebezpečného odpadu)
 • - poskytovanie služieb odvozu odpadov veľkoobjemovými kontajnermi
   
  Doprava a mechanizácia
 • - údržba a oprava motorových vozidiel a mechanizmov
 • - vnútroštátna nákladná cestná doprava
 • - nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková
    hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
 • - čistenie kanalizačných systémov
   
  Športové činnosti
 • - prevádzka športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
 • - prevádzka kúpaliska "DÚHA"
 • - prevádzka športovej haly
 • - prevádzka futbalového štadióna
 • - prevádzka hokejovej haly
 • - poskytovanie služieb verejného stravovania
 • - poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu