Slider1

Slide2

Slide3

Profil

Technické služby mesta Partizánske

Nemocničná cesta 979/1, 958 03 Partizánske
Tel.: 038/749 32 96, 038/749 30 88
E-mail: tsm@tsmpartizanske.sk
Infožiadosti: tsm@tsmpartizanske.sk
Konateľ:  Ing. Tibor Kúdela
Počet zamestnancovk 31.7.2020: 126

Technické služby mesta Partizánske boli ako spoločnosť s ručením obmedzeným založené zakladateľskou listinou na dobu neurčitú. Vznikli zápisom do obchodného registra 11.2.2000 a ich jediným spoločníkom je Mesto Partizánske.

Činnosť spoločnosti je orientovaná hlavne na výrobu tepla a teplej úžitkovej vody, zber a skládkovanie odpadu, údržbu a prevádzku miestnych komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev a osvetlenia, zimnú údržbu, prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu.

Predmetom podnikateľskej činnosti Technických služieb mesta Partizánske, spol s r.o. je tiež výroba, pestovanie a predaj kvetinových produktov, drevín a zeleniny, vykonávanie stavieb a poddodávok, pozemných a inžinierskych stavieb, údržba a oprava motorových vozidiel a mechanizmov, prenájom hmotného investičného majetku a nehnuteľnustí, maloobchod so zmiešaným tovarom v rozsahu voľnej živnosti, poskytovanie služieb verejného stravovania, vnútroštátna nákladná cestná doprava, vodoinštalatérstvo a kurenárstvo, čistenie kanalizačných systémov a ďalšie.