Služby

Stavebné činnosti- vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
Verejné osvetlenie- prevádzka a údržba osvetlenia, elektroinštalácie
- prevádzka a údržba parkovísk
- prevádzka a údržba trhovísk
- prevádzka a údržba verejných WC
- prenájom nehnuteľností
- údržba miestnych komunikácii
- montáž, oprava a údržba elektrických zariadení
- prípravné práce k realizácii stavby
Záhradnícke služby- výroba, pestovanie a predaj kvetinových produktov, vrátane drevín
- údržba a výsadba zelene
- výroba, pestovanie a predaj všetkých druhov zeleniny
- spiľovanie, opiľovanie stromov za pomoci mobilnej vysokozdvižnej plošiny s možnosťou odvozu dreva
Tepelné hospodárstvo- výroba tepla, rozvod tepla, predaj tepelnej energie, údržba zariadení tepelného hospodárstvo
Likvidácia odpadu- nakladanie s odpadmi, zber, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu
- prevádzkovanie skládky na nie nebezpečné odpady v katastri obce Brodzany
- separovaný zber odpadu
- prevádzkovanie zberového dvora na ul. Pod Šípkom pre občanov mesta Partizánske
(zber objemného, drobného stavebného a nebezpečného odpadu)
- poskytovanie služieb odvozu odpadov veľkoobjemovými kontajnermi
Doprava a mechanizácia- údržba a oprava motorových vozidiel a mechanizmov
- vnútroštátna nákladná cestná doprava
- nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
- čistenie kanalizačných systémov
Športové činnosti- prevádzka športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
- prevádzka kúpaliska "DÚHA"
- prevádzka športovej haly
- prevádzka futbalového štadióna
- prevádzka hokejovej haly
- poskytovanie služieb verejného stravovania
- poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu