Československá obchodná banka, a.s., IČO: 36 854 140

Zmluva č. 0156/20/08722 o zriadení záložného práva k pohľadávkam | Dátum podpisu: 31.03.2020

pdf