Československá obchodná banka, a.s., IČO: 36 854 140

Dodatok č. 1 k Zmluve o účelovom úvere č. 0071/20/08722 | Dátum podpisu: 12.05.2020

pdf