ČSOB, a. s., IČO: 36 854 140

Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 0720/20/08722 | Dátum podpisu: 23.03.2021

pdf