ČSOB, a. s., IČO: 36 854 140

Dodatok č. 2 k Zmluve o účelovom úvere č. 0071/20/08722 | Dátum podpisu: 23.03.2021

pdf