ČSOB, a. s., IČO: 36 854 140

Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 0723/20/08722 | Dátum podpisu: 23.03.2021

pdf