ČSOB, a.s. IČO: 36 854 140

Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 0073/20/08722 | Dátum podpisu: 29.01.2020
pdf