HK Slávia Partizánske, IČO: 36 124 320

Sponzorská zmluva uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka | Dátum podpisu: 08.03.2022

pdf