Michal Herda, IČO: 46 109 277

Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o výkone údržby mestskej zelene | Dátum podpisu: 12.05.2022

pdf