ČSOB, a. s., IČO: 36 854 140

Dodatok č.1 k Zmluve o účelovom úvere č.0722_20_08722 | Dátum podpisu: 21.12.2021

pdf