ČSOB, a. s., IČO: 36 854 140

Dodatok č. 1 k Zmluve o kontokorentnom úvere č. 0155/20/08722 | Dátum podpisu: 19.02.2021

pdf