Futbalový klub TEMPO Partizánske, IČO: 31 826 709

Sponzorská zmluva uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka | Dátum podpisu: 08.03.2022

pdf