O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35 848 863

Dodatok č. 8 k nájomnej zmluve uzavretej dňa 7.8.2007 podľa § 663 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. | Dátum podpisu: 28.01.2022

pdf