Československá obchodná banka, a.s. IČO: 36 854 140

Dodatok č. 7 k Zmluve o účelovom úvere č. 3174/10/08722 | Dátum podpisu: 16.11.2018
pdf