Peter Vanko, IČO: 48 326 402

Rámcová zmluva o výkone údržby mestskej zelene – Údržba trávnikov mestských častí: Šípok. Ul. Malinovského a ul. Horská | Dátum podpisu: 27.03.2023

pdf